Solna Mall of Scandinavia

Solna Mall of Scandinavia

Råsta Strandväg 13 C
169 79 Solna

Opening times

  • Monday 10:00 - 20:00
  • Tuesday 10:00 - 20:00
  • Wednesday 10:00 - 20:00
  • Thursday 10:00 - 20:00
  • Friday 10:00 - 20:00
  • Saturday 10:00 - 20:00
  • Sunday 10:00 - 20:00
Mode of Travel: