Dortmund Innenstadt

Dortmund Innenstadt

Westenhellweg 17
44137 Dortmund

Opening times

  • Monday 10:00 - 17:00
  • Tuesday 10:00 - 17:00
  • Wednesday 10:00 - 17:00
  • Thursday 10:00 - 17:00
  • Friday 10:00 - 17:00
  • Saturday 10:00 - 17:00
  • Sunday Closed
Mode of Travel: