Solna Mall of Scandinavia

Solna Mall of Scandinavia

Råsta Strandväg 13C
169 79 Solna

Opening times

  • Monday 11:00 - 19:00
  • Tuesday 11:00 - 19:00
  • Wednesday 11:00 - 19:00
  • Thursday 11:00 - 19:00
  • Friday 11:00 - 19:00
  • Saturday 11:00 - 19:00
  • Sunday 11:00 - 19:00
Mode of Travel: