Europolis Rostokino

Europolis Rostokino

bldng 2, Prospect Mira 211
129226 Moscow

Opening times

  • Monday 10:00 - 23:00
  • Tuesday 10:00 - 23:00
  • Wednesday 10:00 - 23:00
  • Thursday 10:00 - 23:00
  • Friday 10:00 - 23:00
  • Saturday 10:00 - 23:00
  • Sunday 10:00 - 23:00
Mode of Travel: